ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการแบ่งเขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ

เพื่อให้บริการข้อมูลพืชเศรษฐกิจสำหรับการบริหารจัดการภาคการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้อย่างครบวงจรและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ยกระดับเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบูรณาการฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจหลักให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถใช้ในการวางแผนภาคการเกษตรของประเทศได้

ข้อมูลภาพรวม

รายงานแบบ BI

สงวนสิทธิ์แผนที่ตัวชี้วัด พ.ศ.2559 GISTDA Agriculture Zoning Map.
สงวนลิขสิทธิ์